השקעות תושבי חוץ בישראל

השקעות תושבי חוץ בישראל

בשנת 2019 ההשקעות הישירות של תושבי חוץ בישראל, הסתכמו ב-18.2 מיליארד דולר. היקף זה מגדיר  יציבות בסדר הגודל השנתי של ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, שעמדו מעל 20 מיליארד דולר בשנת 2018, ושל 17.1 מיליארד דולר בשנת 2017.(https://bizzness.net/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A2%D7%95-%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99/).

בתקופה זו דירוג האשראי של ישראל ע”פ P&S עלה לראשונה לרמת AA- ,הגבוהה ביותר אי פעם, עם תחזית יציבה(https://www.gov.il/he/departments/news/press_03082019).

נציין כי ההגדרה לתושב חוץ הינה, על פי תיקון מס’ 168 לפקודת מס הכנסה: מי שאינו תושב ישראל, וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:(א)הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;(ב)מרכז חייו לא היה בישראל, בשתי שנות המס שלאחר שנת המס הנוכחית(http://www.israeltaxlaw.com/page12.asp)

מדינות רבות בעולם מעודדות השקעות זרות, מטעם אנשים שאינם תושבי המדינה,  וכך גם מדינת ישראל. כבר נקדים ונסכם כי המחקרים מראים שמקור המשיכה העיקרי של ישראל הוא ההון האנושי שלה. גם כשהתרחשו משברים בכלכלה העולמית וגם כשפרצו אירועים בטחוניים במזרח התיכון, רמת ההשקעה של תושבים חוץ בישראל התאוששה במהירות והמשיכה לצמוח. שחרור של הכלכלה, פתיחה למסחר בינלאומי וקלות עשיית עסקים והשקעה משפיעים לחיוב על היקף ההשקעות וככל שאלו יתחזקו – כך ההשקעה הזרה בישראל תוכל לצמוח עוד, ואיתה היתרונות הייחודיים שהיא נותנת לכלכלה ולרמת החיים בישראל.(https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/foreign-investments-1948-2018/he/invest_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%201948-2018.pdf)

בסקירה זו נציג את מצב השקעות תושבי חוץ בישראל, ומשמעויות השקעות אלו.

מהן השקעות תושבי חו"ל בישראל?

במאזן התשלומים נהוג לחלק את השקעות תושבי חוץ, תנועות ההון הנכנסות מהשקעות זרות, לשלושה סוגים.
הסוג הראשון מורכב מ”השקעות ישירות”: הכוללות השקעות של תושבי חוץ בחברות עסקיות מקומיות בין אם מדובר בהקמת חברת בת ע”י חברת אם ממדינה זרה , או הרחבה של חברת בת קיימת, ובין אם בצורה של קניית חברה במדינה המארחת . בהשקעה ישירה מתרחשת קבלת  שליטה או השפעה ניכרת על פעילות החברה, לדוגמה ברכישה של מעל ל-10% ממניותיה, הלוואת בעלים, השקעה מחדש של רווחים , רכישת מניות של חברות ישראליות והשקעה של תושבי חו”ל בחברות בהן יש להם שליטה משמעותית.
בישראל, מדובר בגידול בכמות ההון הזורם כהשקעה ישירה בחברות ישראליות ממדינות זרות. אל מול השקעות ישירות זרות בהיקף של 5-10 מיליארד דולר בשנים 2006-2017, החל משנת 2018 מדברים על השקעות תושבי חוץ ישירות סביב  20 מיליארד דולר לשנה.(https://www.davar1.co.il/177732/).

הסוג השני “השקעות בניירות ערך” הכולל את ההשקעות בניירות ערך סחירים שאינן מוגדרות כהשקעה ישירה, השקעות באג”ח ובשטרות. 

הסוג השלישי מוגדר כ”השקעות אחרות” הכולל את כל יתר העסקאות הפיננסיות ולרוב מורכב מהלוואות, בעיקר מבנקים מחו”ל.

השקעות ישירות זרות בישראל טומנות בחובן את מרבית תנועות ההון הנכנסות למשק ולהשקעה מסוג זה ההשפעה הגדולה ביותר על הכלכלה המקומית מבין שלושת סוגי ההשקעות. לאורך השנים האחרונות ניתן לראות השקעות במיגוון תחומים, רכש מפעלים כגון “ישקר” ו”כתר פלסטיק”, חברות תוכנה ופתרונות הייטק כגון “מובילי” ו”מזור רובוטיקה” וגם השקעות בחברות פיננסיות. מכירת חברת לאומי קארד לקרן ורבורג פינקוס האמריקאית תמורת 2.5 מיליארד דולר מראה שיש גם חברות פיננסיות המהוות מוקד להשקעות תושבי חוץ בישראל.

אפילו השקעה מוגברת ביקבי יין ישראלים, בעיקר על ידי משקיעים צרפתיים(https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5071672,00.html)מופיעה כמגמה מהותית, וכמובן רכש והשקעות בחברות סטארטאפ מופיע גם הוא בהיקף כולל של מיליארדי דולרים בשנה.

בסיכומו של דבר, השקעות תושבי חוץ בישראל מראות הבעת אמון בכלכלה הישראלי, ולא רק בתעשייה.

זיהוי הגורמים המשפיעים על היקף ההשקעות תושבי חוץ בישראל

היחידה לקידום השקעות זרות בישראל, Israel in Invest ,במשרד הכלכלה והתעשייה , הוציאה במחצית 2019 דוח מסכם על מגמת השקעות תושבי חוץ בישראל (https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/foreign-investments-1948-2018/he/invest_%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%96%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%201948-2018.pdf) מכלל המחקרים שריכזו בדוח, הם מראים כי השקעות זרות הן מקור משמעותי של הון, ולעיתים גם המקור היחיד לטכנולוגיות ספציפיות.  המחקר מתבונן על עשרות שנים בהתפתחות המדינה, כאשר כבר ב 1979 מוגדרת  ישראל כמדינה “אטרקטיבית מאוד” להשקעות כאלו. 

מדינות המושכות הרבה השקעות זרות לנפש הן אלו שיש להן אורבניזציה ניכרת, תשתית מתקדמת יחסית וצמיחה גבוהה יחסית בתוצר, כמו גם יציבות פוליטית. ממצאי המחקר הזה מראים שכאשר ההכנסה של מדינה מתפתחת עולה והתשתיות שלה נעשות נוחות יותר, היא יכולה לצפות לזרימה חזקה יותר של השקעה זרה, בייחוד כאשר הממשלה יציבה. בשנות ה-90 ,נוצר זינוק דרמטי בזרימת ההשקעות לישראל, כאשר הגורם המרכזי הוא הפיתוח של תעשיות ההיי-טק . רוב ההשקעות הזרות נותבו לייצור של חברות היי-טק, שירותים מתקדמים, בנייה של מרכזי פיתוח ונדל”ן .

חלק ניכר מהצלחתה של ישראל בביסוס מעמדה כמרכז להשקעות זרות נובעת מעבודת מיתוג, שיווק ופרסום של הרשפ”ת – הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות, במשרד הכלכלה והתעשייה (בגלגולים שונים, כתנאי בממשלות וארגון משרדי הממשלה), אשר משקיעה מאמצים כבירים בתחום זה, היא נעזרת בסוכנויות פרסום מובילות בארץ ובעולם ומקפידה לעמוד בחוד החנית הטכנולוגית בתחומים אלו . מחקר של הפורום הכלכלי העולמי מציין שישראל היא דוגמה מצוין לתרומה הרבה שהתערבות ממשלתית יעילה יכולה לעשות כדי להגדיל את פוטנציאל החדשנות ומוכנותה מבחינת טכנולוגיית מידע ותקשורת. הם מדגישים את חשיבותה של הממשלה בעלייתה של ישראל כמעצמת היי-טק, שעודדה ותמיכה בשוק הפרטי להתחרות בשווקים הבינ”ל. הממשלה התערבה במדיניות ואמצעים, המעודדים השקעות הון פנימיות וחיצוניות בישראל.

יתרונות

בדרך כלל השקעות תושבי חוץ במדינה הן בעלות השפעה חיובית על צמיחת המשק, תורמת להשקעה המקומית ולפרמטרים כלכליים נוספים. זרימותהון בדמות השקעות זרות חשובות מכיוון שהן:

עשויות להיות יציבות יותר ולהגן על המדינה המקבלת מפני משברים כלכליים.

כוללות בתוכן פעמים רבות חילופי טכנולוגיות, דבר שיכול להועיל לשאר הכלכלה.

עשויות ל”משמע” את המדינה המקבלת, לגרום להתנהגות רגולטורית סבירה והגיונית – האיום של עצירת השקעות תושבי חוץ  מגביל את יכולתה של המדינה לגבות מיסים מוגזמים או להטיל רגולציות בלתי יעילות.

חסרונות

להתעניינות הגוברת של משקיעים זרים בישראל עלול להיות צד בעייתי, בהשפעתו על שער השקל. השקעות תושבי חוץ רבות, יוצרות עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים של ישראל, ותומכות בעצמתו ארוכת הטווח של השקל, ולפיכך מגבילים את פוטנציאל הפיחות בשערו של השקל בטווח בינוני-ארוך, כלומר- עלולים ליצור תופעת ייסוף. ייסוף ביחס למטבעות זרים, עלול לפגוע ביצרנים הישראלים המייצאים לחו”ל, כיוון שערך גבוה לשקל מוריד מרווחיותם. במבט קדימה, הפקת הגז הטבעי ממאגר לווייתן, ציפיות להתחלת צמצום פער הריביות בין ישראל לארה”ב וההיחלשות הצפויה בקצב הצמיחה של המדינות המפותחות– כל אלו גורמים נוספים שעלולים להביא לייסוף.

בנק ישראל במקרה זה יצטרך לחזור ולהתערב בשוק כדי למנוע פגיעה ביצואנים הישראלים, למשל על ידי רכישת עוד דולרים בכמויות רבות.

תיתכן גם השפעה שלילי במישור הכלכלי/חברתי , עקב ההשפעה מתעצמת של גורמים זרים על המשק הישראלי ובחשיפתו הגוברות לתנודות מעבר לים. שליטה הולכת וגוברת של משקיעים מעבר לים במשק הישראלי עלולה להפוך אותו לפגיע יותר לתנודות עולמיות, ולהקטין את היכולת של אזרחי ישראל להשפיע על הכלכלה הישראלית. דוגמה לכך אפשר לראות במעבר של חברת טבע מחברת ישראלית לחברה בינלאומית – מעבר שהקל עליה לאשר תכנית פיטורים רחבת היקף סביב המשבר אליו נקלעה. דברים אלה נכונים ביתר שאת בנוגע לחברות הביטוח והאשראי, המחזיקות בהשפעה רחבה על הכלכלה הישראלית.

מאמרים נוספים

מסחר אלגוריתמי

מסחר אלגוריתמי – מדריך מקיף

תוכן עניינים מבוא למסחר אלגוריתמי מהו מסחר אלגוריתמי? מסחר אלגוריתמי הינו מסחר בשוק ההון העושה שימוש בתהליכים ממוחשבים על מנת לבצע פעולות מסחר שמתוכנתות מראש

קרא עוד »
Asset 7

חדשנות

"חדשנות היא לראות את מה שכולם רואים, אך לחשוב את מה שאף אחד לא חשב." אנו משתמשים בטכנולוגיה חדשנית העומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה.

Asset 6

פיזור

על מנת שנוכל לבנות את תיק השקעות האופטימלי עבורך, עלינו לפזר את ההשקעות בחוכמה ובכך אנו מגדרים את רמת הסיכון בצורה הטובה ביותר.

Asset 5

התאמה אישית

בניית תיק השקעות ייחודי ומותאם אישית ללקוח תוך התייחסות לצרכיו ומאפייניו האישיים, על מנת שנבין את רמת הסיכון המתאימה, במטרה לבנות את תיק ההשקעות האופטימלי ביותר.

Asset 3

ביטחון

אנו מקפידים על אכיפת כל הוראות החוק, ונפעל למען בניית מערכת יחסים המבוססת על שקיפות, כבוד הדדי ויושרה, ומבטיחים על שמירת האינטרסים של הלקוח.

יצירת קשר

הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים, אבל הזמן הבא הכי טוב הוא ברגע זה ממש, צרו איתנו קשר ונצמח ביחד

ידע זה כוח

השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות בישראל – פירוט כל סוגי קרנות ההשקעה תוכן עניינים השקעות אלטרנטיביות השקעות אלטרנטיביות הינן מגמה של השנים האחרונות, להשקעות המשלבות מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים

קרא עוד »
WEALTH MANAGEMENT ISRAEL

WEALTH MANAGEMENT ISRAEL

הדרך של WEALTH MANAGEMENT ISRAEL מורכבת מן אסטרטגיה של ניהול, אשר היעד שלה להטמיע הכרה עבור איכות בראשית בתוך חברות, אך אחר כך אף כניסה

קרא עוד »

מגה פמילי אופיס

מגה פמילי אופיס חדרו באיתנות יותר מבעבר חברות של מגה פמילי אופיס, אותן מנהלי הון ראשי, אשר פועלים בדרך כלל עם משפחה עשירה אחת וכן

קרא עוד »
בימים קשים אלו של משבר עולמי ואי וודאות, נולדות הזדמנויות חדשות. מצבי משבר מהסוג הזה מייצרים זעזועים בשוק ההון, וככל שהמשבר נמשך תקופה ארוכה יותר, הזעזועים הופכים לירידות. ועם זאת, נוצרות גם הזדמנויות חדשות.

חשוב לזכור כי יציאה מהשוק תביא את המשקיע לאנחת רווחה מסוימת לזמן מה, אך כאשר השוק יחזור למומנטום חיובי, איתו תבוא העליה של הרצון להשקיע. המשקיעים לטווח ארוך צריכים להבין כי ירידה בשווקים(גם כאשר היא משמעותית) - היא טבעית ולא בהכרח פוגעת בטווח הארוך.

ההיסטוריה לימדה אותנו כי שוק ההון מתחיל להתאושש, גם כאשר החדשות עדיין רעות , לכן יש לנצל נכון את ההזדמנויות הללו. בחברתנו סבורים כי על מנת למנוע הפסדים שלא לצורך ולהקטין את התנודתיות, יש לשמור על תיק מגוון, פיזור רחב, ואי ביצוע פעולות המונעות מלחץ.